Reglement for kollegieturneringen

Turneringsreglerne vedtages inden sæsonstart og kan i sin nuværende form beskrives ved flg. paragraffer:

§ 1: Spilletiden er for: 1. division: 2x45 min., 2. division: 2x45 min. Såfremt holdene kan blive enige herom, kan spilletiden i sjældne ændres, hvis udefrakommende omstændigheder taler herfor (f.eks. mangel på sollys).

§ 2: Et herrehold består af 11 spillere og op til 4 udskiftningsspillere. Et damehold består af 7 spillere og op til 4 udskiftningsspillere. Kan de to hold blive enige, er det tilladt at bruge mere end 4 udskiftningsspillere. Hold fra kollegier med 250 beboere eller færre må bringe fem udefrakommende spillere på holdkortet og hold fra kollegier med 251 beboere eller flere må bringe tre udefrakommende spillere på holdkortet. Se bemærkninger hertil nederst på siden. **

§ 3: Kampene dømmes efter de normale regler, fastsat af DBU, med de i disse regler nævnte undtagelser.

§ 4: Ved ens spilledragt skifter udeholdet. Det er hjemmeholdet som skal sørge for skiftetrøjer til udeholdet.

§ 5: Hvis et hold møder op senere end et kvarter efter det fastsatte tidspunkt kan det dømmes som taber med 3-0.

§ 6: Kampen startes først når der er mindst 8 spillere på hvert hold.

§ 7: Alle kampe skal dømmes af en sort dommer, og denne må ikke have lejemål på et kollegium repræsenteret i den pågældende division. Afvigelser fra denne regel må forekomme, såfremt alle implicerede hold er enige herom.

§ 8 (forældet): Et hold skal inden turnerings begyndelse tilmelde sig én af følgende to ordninger:

 • Ordning 1:
  Stk. 1: Hjemmeholdet sørger for dommer.
  Stk. 2: Dommeren betales umiddelbart før eller efter kampen af hjemmeholdet.
  Stk. 3: Hvis dommeren ikke møder op, skal hjemmeholdet stille med en alternativ dommer, der kan dømme kampen.
  Stk. 3.1: I tilfælde af §8 stk.3 har udeholdet følgende muligheder at vælge imellem:
  • a) At godkende dette alternativ.
  • b) At udpege enhver anden, der er villig til at dømme kampen. Denne skal efterfølgende godkendes af hjemmeholdet.
  • c) At forlange kampdatoen udsat.
  Stk. 3.2: I tilfælde af, at dommeren ikke møder op, og at hjemmeholdet ikke stiller med et alternativ, har udeholdet følgende muligheder at vælge imellem:
  • a) At udpege enhver anden, der er villig til at dømme kampen.
  • b) At forlange kampdatoen udsat.
  Hvis kampdatoen i denne forbindelse udsættes, er det fortsat det oprindelige hjemmeholds opgave at sørge for dommer, men den nye kamp spilles på det oprindelige udeholds hjemmebane.
 • Ordning 2:
  Stk. 1: Turneringsledelsen sørger for dommer til alle kampe.
  Stk. 2: Dommeren betales umiddelbart før eller efter kampen af hjemmeholdet.
  Stk. 3: Hvis dommeren ikke møder op, kan en alternativ dommer aftales mellem de to hold, ellers udsættes kampdatoen.
  Stk. 3.1: I tilfælde af § 8 ordning 2. Stk. 3, kontaktes turneringsledelsen af hjemmeholdet.

§ 9: Det vindende hold skal senest 2 dage efter kampen indberette resultatet til turneringsledelsen. I tilfælde af uafgjort er det hjemmeholdets ansvar.

§ 10 (forældet):Angående udsættelse af kampe gælder følgende:

 • Stk. 1: Kampen kan flyttes til et andet tidspunkt end det fastsatte, hvis det aftales indbyrdes mellem de 2 hold. Dette skal hjemmeholdet meddele turneringsledelsen senest dagen før det oprindelige spille tidspunkt. Det er ikke tilladt at flytte kamp fra foråret til efter pga. ophobning af kampe.
 • Stk. 2: Kampe der ikke er afgjort på de af ledelsen fastsatte sidste spilledage vil blive afgjort af § 11.

§ 11: Et evt. afbud skal meddeles modstanderen senest syv dage før det fastlagte kamptidspunkt. Et hold kan kun melde afbud een gang pr. kamp pr. sæson og gebyret er 425.00 kr. for 11-mandskampe og 275.00 kr. for 7-mandskampe. Hvis en ny kamp ikke kan aftales indbyrdes gælder følgende:

 • Stk. 1: Uforskyldt hændelse (f.eks. lukkede baner):
  kampens resultat bliver 0-0 med ét point til hver hold.
 • Stk. 2: Udelukkende det ene hold er skyld i hændelsen:
  Kampen tabes 3-0 af dette hold, og det tilfalder samtidigt dette hold at betale udgifter til dommerløn.

§ 12: Inden for en uge må en spiller ikke optræde på to forskellige hold, ej heller 1. og 2. holdet fra samme kollegium. Hvis dette sker idømmes det pågældende kollegium tabt kamp 3-0.

§ 13: En advarsel medfører 10 min. udenfor banen i 11-mandskampe og 5 min udenfor banen i 7-mandskampe.

§ 14: En udvisning medfører matchstraf samt 0 spilledags karantæne, som skal indberettes af egen holdleder til turneringsledelsen. I mere grove tilfælde kan dommeren indberette udvisningen til turneringsledelsen, der kan idømme karantæne.

§ 15: I tilfælde af pointlighed gælder følgende kriterier for indbyrdes placering (i prioritets rækkefølge):

 1. Antal point i indbyrdes kampe
 2. Målforskel i indbyrdes kampe
 3. Bedste måldifferens i turneringen
 4. Flest scorede mål i turneringen
 5. Omkamp

§16: Med turneringernes nuværende struktur med en 1. division og en 2. division er oprykningsreglerne som følger:

 • De to bedst placerede hold fra 2. division herre rykker op i 1. division herre
 • De to nederst placerede hold i 1. division herre rykker ned i 2. division herre. Det bedst placerede hold fra 1. division dame rykker op i 1. division dame
 • Det nederst placerede hold i 1. division dame rykker ned i 2. division dame. Det næstnederste hold i 1. division dame spiller en kamp mod det næstbedste hold fra 2. division dame om en plads i 1. division dame i den kommende sæson. Taberen af denne kamp tildeles en plads i 2. division dame.

§17: Et kollegium kan ikke have to hold i 1. division.

§18: Senest 14 dage før turneringens begyndelse betaler hvert hold (både herre og dame) 250 kr. til turneringsledelsen i den pågældende division. Hvis holdet er omfattet af DBU København-aftalen er kontingentet kr. 500. Dette beløb dækker udgifter til administration, telefonregning, arbejdsløn, betaling af webhotel m.m.
Derudover betales 850 kr. i depositum for herrehold, der tilbagebetales ved sæsonafslutning efter afvikling af kampene som skemalagt. Holdene har også mulighed for at afvikle dette depositum hver halvsæson. Depositum er endnu ikke indført for damehold.

§19: Opstår der tvivl eller problemer med afvikling, eller mangel på samme, af kampene, afgør turneringsledelsen suverænt, efter at have hørt dommerens samt de implicerede holds forklaring, udfaldet af konflikten. Er der tvivl om en kamp, der implicerer turneringslederne, overgår bedømmelsen til den anden divisions ledelse. Det skal understreges at turneringsledelsen ikke kan ændre et resultat, men enten kan godkende et resultat el. forlange omkamp.

§20: I både herre- og dame række spilles seniorfodbold. Spillerne skal således være over 18 år.

** Bemærkninger til § 2:

Hold fra kollegier med 250 beboere eller færre må bringe fem udefrakommende spillere på holdkortet og hold fra kollegier med 251 beboere eller flere må bringe tre udefrakommende spillere på holdkortet. Det tilskyndes, at der i videst mulig udstrækning altid anvendes spillere fra kollegiet, og at udefrakommende spillere som oftest bør være tidligere beboere og spillere fra kollegieligaen.

Denne lempelse af § 2 er indført i 2011 at skabe kontinuitet for hold med stor udskiftning samt for at tilgodese spillerbegrænsningen for mindre kollegier.

Det er således i klar modstrid med lempelsens ånd, at nytilflyttede kollegianere med ønske om at deltage i træning og kamp, ikke kan få plads til at blive integreret på hold, idet kollegiefodbold som udgangspunkt er for beboere med kollegielejemål og idet ligaen kræver et stabilt spiller-inflow. Dersom det skulle registreres, at der opstår misbrug, der ikke er i ånd med 2011-lempelsen af tilknytningsreglen, vil turneringsledelsen tage de nødvendige tiltag for at dæmme op herfor.

Det første af sådanne tiltag vil i så fald blive at eliminere eller reducere retten til at bringe udefrakommende spillere, der ikke tidligere har boet på kollegiet. Den nuværende lovtekst er indført for at minimere administrationsbyrden for turneringsledelse og hold, men dette hensyn kan således tilsidesættes i den større sags tjeneste.

Holdkortenes udveksling mellem trænerne foregår elektronisk dagen inden kampen, som det også er kendt fra divisionsfodbold. Der listes truppen til kampen og således naturligvis ikke startopstillingen
Carlsberg Sport logo